مدیران ارشد شرکت

ریاست هیات مدیره گروه

ریاست هیات مدیره گروه

آقای رضا ایمانی
مدیریت عامل شرکت مقصود کاوان شرق

مدیریت عامل شرکت مقصود کاوان شرق

آقای محمدامیر سعادتی نصب
مدیریت مالی گروه

مدیریت مالی گروه

آقای مهدی ایمانی
مدیریت فن آوری اطلاعات گروه

مدیریت فن آوری اطلاعات گروه

آقای محمدتقی ایمانی